ուրբաթ գիշեր🔥
Աղուոր եղիր
մեծ երազդ մի մոռնար
փոխուիլ