տուն աղուոր տուն
սխալական եմ
դիր դիր կու գամ կոր ☕️
Տունդ նստէ հաճիս