սոխին անուշը չըլլար
ես կ՚երթամ կոր
Քալեցուր
Ալօ՞ ալօօ՞՞